021-88556666

درباره ما

فکر اولیه راه اندازی فروشگاه اینترنتی ایران پازل به سالهای 84 و 85 بر می گردد که به دلیل مهیا نبودن زیرساخت لازم در کشور تا سال 89 مسکوت ماند. از سال 89 تا 90 مطالعات کارشناسی و تحلیل بازار فروش اینترنتی کشورانجام و نهایتا در سال 90 اولین گام اجرایی در مسیر راه اندازی فروشگاه ایران پازل برداشته شد. از مهمترین نقاط قوت این مجموعه در کنار هم قرار گرفتن تیمی با تجربه، شناخته شده و خبره در حوزه IT و تیمی برجسته در حوزه اقتصادی و مارکتینگ بود. این تیم پس از راه اندازی شرکت و در یک بازه زمانی تقریبا دو ساله وب سایت فروشگاه اینترنتی ایران پازل را در خرداد سال 92 راه اندازی نمود.

فکر اولیه راه اندازی فروشگاه اینترنتی ایران پازل به سالهای 84 و 85 بر می گردد که به دلیل مهیا نبودن زیرساخت لازم در کشور تا سال 89 مسکوت ماند. از سال 89 تا 90 مطالعات کارشناسی و تحلیل بازار فروش اینترنتی کشورانجام و نهایتا در سال 90 اولین گام اجرایی در مسیر راه اندازی فروشگاه ایران پازل برداشته شد. از مهمترین نقاط قوت این مجموعه در کنار هم قرار گرفتن تیمی با تجربه، شناخته شده و خبره در حوزه IT و تیمی برجسته در حوزه اقتصادی و مارکتینگ بود. این تیم پس از راه اندازی شرکت و در یک بازه زمانی تقریبا دو ساله وب سایت فروشگاه اینترنتی ایران پازل را در خرداد سال 92 راه اندازی نمود.

فکر اولیه راه اندازی فروشگاه اینترنتی ایران پازل به سالهای 84 و 85 بر می گردد که به دلیل مهیا نبودن زیرساخت لازم در کشور تا سال 89 مسکوت ماند. از سال 89 تا 90 مطالعات کارشناسی و تحلیل بازار فروش اینترنتی کشورانجام و نهایتا در سال 90 اولین گام اجرایی در مسیر راه اندازی فروشگاه ایران پازل برداشته شد. از مهمترین نقاط قوت این مجموعه در کنار هم قرار گرفتن تیمی با تجربه، شناخته شده و خبره در حوزه IT و تیمی برجسته در حوزه اقتصادی و مارکتینگ بود. این تیم پس از راه اندازی شرکت و در یک بازه زمانی تقریبا دو ساله وب سایت فروشگاه اینترنتی ایران پازل را در خرداد سال 92 راه اندازی نمود.

در خواست تماس
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید