021-88556666

سوالات متداول

صفحه 1

آیا برای حل روبیک آن را به سه دسته ی مرکزی ، لبه و گوشه تقسیم می کنند؟

مکعب مرکزی : این مکعب ها در وسط هر وجه قرار دارند و رنگ آنها تغییر نمی کند .مکعب لبه : شامل دو رنگ است و در هر وجه چهار مکعب لبه موجود است .مکعب گوشه : دارای سه رنگ است و در هر وجه چهار تا از این نوع در گوشه داریم .حال برای حل روبیک ما باید با روش خواندن الگوریتم آن آشنا شویم . اولا متذکر می شوم که این بازی فکری شامل شش وجه و لایه و رنگ است . مثلا وقتی در می نویسیم(R right) به این معناست که رنگ سمت راست مقابل خود را 90 درجه به صورت ساعتگرد بچرخانید و اگر گفتیم Ri به معنای چرخش پاد ساعتگرد سمت راست می باشد .

آیا برای حل روبیک آن را به سه دسته ی مرکزی ، لبه و گوشه تقسیم می کنند؟

مکعب مرکزی : این مکعب ها در وسط هر وجه قرار دارند و رنگ آنها تغییر نمی کند .مکعب لبه : شامل دو رنگ است و در هر وجه چهار مکعب لبه موجود است .مکعب گوشه : دارای سه رنگ است و در هر وجه چهار تا از این نوع در گوشه داریم .حال برای حل روبیک ما باید با روش خواندن الگوریتم آن آشنا شویم . اولا متذکر می شوم که این بازی فکری شامل شش وجه و لایه و رنگ است . مثلا وقتی در می نویسیم(R right) به این معناست که رنگ سمت راست مقابل خود را 90 درجه به صورت ساعتگرد بچرخانید و اگر گفتیم Ri به معنای چرخش پاد ساعتگرد سمت راست می باشد .

آیا برای حل روبیک آن را به سه دسته ی مرکزی ، لبه و گوشه تقسیم می کنند؟

مکعب مرکزی : این مکعب ها در وسط هر وجه قرار دارند و رنگ آنها تغییر نمی کند .مکعب لبه : شامل دو رنگ است و در هر وجه چهار مکعب لبه موجود است .مکعب گوشه : دارای سه رنگ است و در هر وجه چهار تا از این نوع در گوشه داریم .حال برای حل روبیک ما باید با روش خواندن الگوریتم آن آشنا شویم . اولا متذکر می شوم که این بازی فکری شامل شش وجه و لایه و رنگ است . مثلا وقتی در می نویسیم(R right) به این معناست که رنگ سمت راست مقابل خود را 90 درجه به صورت ساعتگرد بچرخانید و اگر گفتیم Ri به معنای چرخش پاد ساعتگرد سمت راست می باشد .

آیا برای حل روبیک آن را به سه دسته ی مرکزی ، لبه و گوشه تقسیم می کنند؟

مکعب مرکزی : این مکعب ها در وسط هر وجه قرار دارند و رنگ آنها تغییر نمی کند .مکعب لبه : شامل دو رنگ است و در هر وجه چهار مکعب لبه موجود است .مکعب گوشه : دارای سه رنگ است و در هر وجه چهار تا از این نوع در گوشه داریم .حال برای حل روبیک ما باید با روش خواندن الگوریتم آن آشنا شویم . اولا متذکر می شوم که این بازی فکری شامل شش وجه و لایه و رنگ است . مثلا وقتی در می نویسیم(R right) به این معناست که رنگ سمت راست مقابل خود را 90 درجه به صورت ساعتگرد بچرخانید و اگر گفتیم Ri به معنای چرخش پاد ساعتگرد سمت راست می باشد .

آیا برای حل روبیک آن را به سه دسته ی مرکزی ، لبه و گوشه تقسیم می کنند؟

مکعب مرکزی : این مکعب ها در وسط هر وجه قرار دارند و رنگ آنها تغییر نمی کند .مکعب لبه : شامل دو رنگ است و در هر وجه چهار مکعب لبه موجود است .مکعب گوشه : دارای سه رنگ است و در هر وجه چهار تا از این نوع در گوشه داریم .حال برای حل روبیک ما باید با روش خواندن الگوریتم آن آشنا شویم . اولا متذکر می شوم که این بازی فکری شامل شش وجه و لایه و رنگ است . مثلا وقتی در می نویسیم(R right) به این معناست که رنگ سمت راست مقابل خود را 90 درجه به صورت ساعتگرد بچرخانید و اگر گفتیم Ri به معنای چرخش پاد ساعتگرد سمت راست می باشد .

فرم ارسال نظرات
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
در خواست تماس
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید